[ID5225] Nhờ cậu bạn qua chăm sóc lúc bệnh và cái kết